Drugi ciklus osnovne muzičke škole

Na osnovu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“,br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – drugi zakon i 10/2019 od 15.02.2019. član 57 stav 2 ): Učenik koji nije završio prvi ciklus osnovne muzičke, odnosno osnovne baletske škole može da se upiše u drugi ciklus nakon položenog ispita za proveru znanja iz solfeđa i instrumenta.

ZAHTEVI ZA PROVERU NIVOA ZNANJA  

Solfeđo za kandidate sledećih instrumenata: violina, viola, violončelo, flauta, klavir, harmonika, gitara, tambura, orgulje, kontrabas, oboa, klarinet, saksofon, fagot, horna, truba, trombon, udaraljke

Zahtevi po instrumentima

Kandidat koji pristupa ispitu za proveru nivoa znanja treba ispitnoj komisiji da dostavi pređeno i usvojeno gradivo u prethodnom periodu kako bi komisija imala celokupan uvid u učenikove sposobnosti i nivo do sada postignutog znanja koje će biti preduslov za dalji nastavak školovanja. (Poželjno je da ima navedeni notni materijal kod sebe)

Sadržaj pređenog gradiva treba da bude u skladu sa zadatom literaturom i navedenim minimumom gradiva koji je propisan Planom i programom za završni razred u prvom ciklusu na određenom instrumentu.

Ispit za proveru nivoa znanja se polaže pred komisijom.

Ocena sa ispita je odraz pažljive, sveobuhvatne procene dalje perspektive učenikovog školovanja. Na osnovu svih rezultata pokazanih na ispitima vršiće se rangiranje i upis ovih kandidata u drugi ciklus školovanja.

Napomena:

Komisija ima pravo (može, a ne mora) da na ispitu za proveru nivoa znanja osim ispitnog programa, kandidata pita sa spiska pređenog gradiva i to:

  • dve etide,
  • jednu polifonu kompoziciju
  • jednu kompoziciju po slobodnom izboru

Sve dodatno tražene kompozicije kandidat može da svira iz nota.

***

Predaja dokumenata

Potrebna dokumentacija za prijavu ispita za proveru znanja za drugi ciklus:

  1. Formular prijave (možete preuzeti ovde: Prijava-za-drugi-ciklus-OMŠ-2022-2023)
  2. Fotokopija bilo kog službenog dokumenta koji sadrži JMBG jednog od roditelja/staratelja i učenika (samo za učenike koji se prvi put upisuju u našu školu)
  3. Dokaz o plaćenim troškovima ispita za proveru znanja za drugi ciklus u iznosu od 700,00 dinara

Rezultati prijemnog ispita i  raspored instrumenata/odseka na koji je učenik primljen biće objavljeni na oglasnim tablama škole 20. juna 2023. godine, ili se interesujte na tel. 024/553-837, ili putem e-pošte – muzickasu@gmail.com

Informacije ne mogu biti objavljene na sajtu škole na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti – „Službeni glasnik RS“ br. 97/2008, 1004/2009-dr.zakon, 68/2012 – odluka USI 107/2012.

 

UPIS

Upis će biti 28. i 29. avgusta 2023. godine, između 10-12h i 16-19h u sekretarijatu škole

Potrebna dokumentacija za upis:

  1. Prijava za upis učenika (možete preuzeti u sekretarijatu škole ili ga možete preuzeti ovde: Prijava za UPIS u skolsku godinu PDF       ПРИЈАВА-ЗА-УПИС word
  2. Dokaz o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 2500,00 dinara

 

*

MESEČNI TROŠKOVI – OSNOVNA ŠKOLA:

DONATORSKI DINAR………………………………….1200,00 dinara

IZDAVANJE INSTRUMENTA………………………………………1000,00 dinara

*OBAVEŠTENJE- UPIS UČENIKA

Donacije za treće i svako naredno dete ne naplaćuju se ni u osnovnoj, ni u srednjoj muzičkoj školi.

Samohrani roditelji i roditelji dece iz osetljivih društvenih grupa i socijalno ugroženih porodica mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja roditeljskog dinara odlukom direktora škole, na svoj zahtev, uz koji podnose odgovarajuće dokaze.

Roditelji koji su oslobođeni plaćanja roditeljskog dinara plaćaju upis, а ne plaćaju mesečnu donaciju.

Iznajmljivanje instrumenta se uvek naplaćuje.

Iznajmljivanje instrumenta plaćaju i oni roditelji koji su oslobođeni plaćanja roditeljskog dinara.

 

Comments are closed.