Za nastavnike

KALENDAR ZA ŠKOLSKU 2023/24. GODINU

OSNOVNA ŠKOLA

SREDNJA ŠKOLA

RASPORED ČASOVA u srednjoj školi I polugođe 2023/24.

RASPORED ČASOVA u srednjoj školi II polugođe 23 24

Notni list

***

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA

 

Глобално планирање-врши  се пре почетка школске године и обухвата:

  1. Глобални план:

– распоређивање наставних тема/области/модула;

– број предвиђених часова потеми;

– број часова обраде, утврђивања и провере;

– иходи, стандарди постигнућа и међупредметне компетенције;

  1. Планирање додатне, допунске, припремне наставе, секција и осталих облика образовно-васпитног рада -подразумева навођење укупног годишњег броја, без навођења броја часова по теми.

Оперативно планирање– Обухвата дидактичко-методичку разраду наставних тема на наставне јединице, а ради се за месец, тему, област или модул. Наставник бира начин оперативног планирања у складу са специфичностима предмета.

Начин предавања планова

Глобални план наставник предаје педагошко-психолошкој служби школе или поставља у ЕсДневник до почетка школске године, а оперативни у складу са динамиком реализације. Сви планови се предају у електронском облику.

Планирање допунске и додатне наставе, секција и других слободних активности

Наставник је дужан да напочетку школске године достави број часова додатне и допунске наставе – уписује се у ЕсДневник. Током школске године препоручује се да наставник води евиденцију о одржаним часовима додатне и допунске наставе у ЕсДневнику а о присутним ученицима у сопственој педагошкој евиденцији.

Индивидиална настава-Хор-Оркестар-Читање с листа-Камерна музика-Клавирски дуо

Групна настава

УПУТСТВО ЗА НАСТАВНИКЕ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ И ТЕОРЕТСКИХ ПРЕДМЕТА- ГРУПНА

УПУТСТВО ЗА НАСТАВНИКЕ У ИНДИВИДУАЛНОЈ НАСТАВИ

 Припремање за наставу

Припремање наставе је обавеза сваког наставника и по решењу о раду наставник има за припрему 10 часова недељно. Не постоји прописан образац за дневне припреме наставника. Наставник-приправник припреме пише на начин који договори са ментором и стручном службом. За остале наставнике писана припрема је неопходна на начин који наставник сматра најбољим за свој рад. У случају надзора и посете часовима припрема за тај час се подразумева.

Пример припремеза час:

Припрема за час индивидуалне наставе са исходима

Припрема за час за групну наставу са исходима

 

Стручно усавршавање наставника

План стручног усавршавања се сачињава на нивоу стручног већа и садржи усаглашене индивидуалне предлоге наставника који се односе на области усавршавања ван установе као и планиране активности у склопу усавршавања у установи. Не и конкретне каталошке бројеве програма! Овај План потписују сви чланови стручног већа

PLAN STRUČNOG USAVRSAVANJA

Портфолио

Према Правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (“Службени гласник РС” 109/2021., члан 16.), предвиђена је обавеза израде портфолија и плана професионалног развоја наставника.

Потреба за портфолиом:

  • Законска обавеза
  • Напредовање у звањима и каријери
  • Конкурисање за посао
  • Лична промоција успешности (приказ развоја, напредовања…).

 

На овом линку можете више сазнати о портфолију наставника:

Profesionalni portfolio

 

Педагошкадокументација

Педагошка документациј аподразумева личну наставникову евиденцију која садржи податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање. Обим и структуру педагошке документације одређује сам наставник на основу својих професионалних компетенција и специфичности предмета (формативно и сумативно оцењивање и други подаци које наставник сматра потребним). За педагошку документацију не постоји прописани образац. Она може бити у електронском или у папирном облику.

 

Uputstvo za planiranje rada nastavnika:

 

Nastavni planovi i programi

Za Osnovnu muzičku školu:

Za Srednju školu:

Pravilnik o programu opšte i umetničke mature – važi od školske 2020/21 godine

 

Obrazac za rasporede časova

Obrazac za individualni raspored časova nastavnika

 

Udžbenici

Udžbenici za Osnovnu muzičku školu:

Udžbenici za Srednju muzičku školu:

*

OCENJIVANJE I PRAĆENJE NAPREDOVANJA UČENIKA

Dopis Ministarstva o opisnom ocenjivanju

ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 2024

ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању 2024

*

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Profesionalni razvoj nastavnika i stručnih saradnika podrazumeva stalno razvijanje kompetencija radi kvalitetnijeg obavljanja posla, unapređivanja razvoja dece/učenika i nivoa postignuća učenika.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – KATALOG programa stručnog usavršavanja 22-25

Dokument o vrednovanju internog stručnog usaršavanja

PLAN STRUČNOG USAVRSAVANJA

 

Seminari

Plan usavršavanja i izrada portfolia

*

ZA PRIPRAVNIKE

Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Sl. glasnik RS“, br. 22/05, 51/08 i 88/15)

Program rada mentora sa pripravnikom

Stručni ispit za licencu:

***

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

Comments are closed.