Učenički parlament

Učenički parlament je organizovano telo učenika škole, osnovano u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja.          

Učenički parlament se formira svake školske godine, a čine ga po dva izabrana člana iz svake odeljenjske zajednice u srednjoj školi. Članovi parlamenta biraju predsednika i donose program rada parlamenta, koji postaje sastavni deo godišnjeg  plana rada Škole.

Kao demokratski izraz udruživanja i zastupanja interesa svih učenika u školi, učenički parlament je reprezentativno telo učenika u komunikaciji sa organima škole: daje mišljenja i predloge, pokreće akcije, organizuje manifestacije, aktivno učestvuje u donošenju odluka koje se neposredno tiču života i rada učenika u školi.

Članovi đačkog parlamenta

Poslovnik o radu Učeničkog parlamenta

Comments are closed.