Za učenike koji su završili OMŠ

AKO SE UPISUJETE U I razred SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE potrebno je da pratite obaveštenja ministarstva prosvete ili naše društvene mreže u vezi sa terminima upisa. Prvi korak je prijava kandidata za prijemni ispit ONLINE, od 18. do 24. aprila 2023. godine, do 16h na adresi –  http://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Pocetna 
dok se u prostorijama škole možete prijaviti od 21. do 24. aprila 2023.godine, 09-16h

Prijemni ispiti u muzičkim školama obaviće se 19., 20. i 21. maj 2023. godine.

Konačni rezultati prijemnih ispita će biti objavljeni na oglasnim tablama škole do 24. maja 2023.godine.

Upis u muzičke i baletske škole obaviće se 28. juna 2023.godine, od 8 do 15h
PRIJAVA PRIJEMNOG ISPITA
Za prijavu prijemnog ispita obavezna dokumentacija je:

I   Iz osnovne škole:

 1. Svedočanstvo o završenom VI razredu osnovne škole
 2. Svedočanstvo o završenom VII razredu osnovne škole
 3. Potvrda da pohađa VIII razred osnovne škole
 4. Šifra učenika (izdaje se potvrdom u osnovnoj školi)

II   Iz muzičke škole:

 1. Svedočanstva drugog ciklusa
 2. Potvrda iz osnovne muzičke škole da je upisan u završni razred osnovne muzičke škole

III   Izvod iz matične knjige rođenih (za učenike koji do sada nisu bili učenici muzičke škole u Subotici)

IV   Prijava za polaganje prijemnog ispita (možete preuzeti ovde )

V    Dokaz o uplati troškova prijemnog ispita u iznosu od 2.000,00 dinara.

u_oms1

SVI DOKUMENTI MORAJU BITI ORIGINAL ILI OVERENA KOPIJA

KANDIDAT KOJI NE PODNESE NAVEDENU DOKUMENTACIJU NE MOŽE PRISTUPITI PRIJEMNOM ISPITU

*

PODNOŠENJE PREOSTALE DOKUMENTACIJE

I   Iz osnovne škole:

 1. Svedočanstvo o završenom VIII razredu osnovne škole
 2. Uverenje o obavljenom položenom završnom ispitu
 3. Svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju

II   Iz muzičke škole:

 1. Svedočanstvo iz poslednjeg razreda osnovne muzičke škole
 2. Svedočanstvo o završenom osnovnom muzičkom obrazovanju i vaspitanju

***

Na obrazovnom profilu muzički saradnik-teoretičar polažu se sledeći predmeti:

 • diktat iz solfeđa,
 • usmeni ispit iz solfeđa,
 • test iz teorije muzike.

Na obrazovnim profilima muzički izvođač-klasična muzika, muzički izvođač-džez muzika i muzički izvođač-tradicionalna muzika polažu se sledeći predmeti:

 • usmeni ispit iz solfeđa sa teorijom muzike,
 • glavni predmet (instrument ili pevanje).

* Učenici koji polažu prijemni ispit na dva obrazovna profila, prijavljuju dva ispita (dva prijavna lista i uplatnice).

***

Posle položenog prijemnog ispita sledi upis.

UPIS 

Dokumentacija za upis za redovne učenike:

 1. Prijava za upis (ПРИЈАВА-ЗА-УПИС)
 2. Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova (solo pevači dodatno lekarsko uverenje otorinolaringologa-fonijatra)
 3. Dokaz o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 2000,00 dinara

uplatnica_upis

SVI DOKUMENTI MORAJU BITI ORIGINAL ILI OVERENA KOPIJA

*OBAVEŠTENJE- UPIS UČENIKA

Donacije za treće i svako naredno dete ne naplaćuju se ni u osnovnoj, ni u srednjoj muzičkoj školi.

Samohrani roditelji i roditelji dece iz osetljivih društvenih grupa i socijalno ugroženih porodica mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja roditeljskog dinara odlukom direktora škole, na svoj zahtev, uz koji podnose odgovarajuće dokaze.

Roditelji koji su oslobođeni plaćanja roditeljskog dinara plaćaju upis, а ne plaćaju mesečnu donaciju.

Iznajmljivanje instrumenta se uvek naplaćuje.

Iznajmljivanje instrumenta plaćaju i oni roditelji koji su oslobođeni plaćanja roditeljskog dinara.

 

KALENDAR AKTIVNOSTI ZA SPROVOĐENJE PRIJEMNOG ISPITA I UPISA UČENIKA ZA 2023/24. ŠKOLSKU GODINU- SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA

A 2023/24-AS TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI VIZSGA ÉS BEIRATKOZÁS IDŐRENDJE  A KÖZÉPFOKÚ ZENEISKOLÁBA

Biće blagovremeno objavljen.

 Datum – Dátum Vreme-Idő Esemény: Aktivnost 
18-24. 04. 2023. PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA PREKO E-UPRAVEA FELVÉTELIZŐK JELENTKEZÉSE AZ EUPRAVA HONLAPON
21-24. 04.2023. PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA PRIJEMNI ISPIT, NEPOSREDNO U SREDNJOJ ŠKOLI KOJA SPROVODI PRIJEMNI ISPIT podnošenjem obrasca prijave za polaganje prijemnog ispita i ispita za proveru znanja nivoa osnovne muzičke školeA FELVÉTELIZŐK JELENTKEZÉSE A FELVÉTELI VIZSGÁRA  KÖZVETLENÜL A KÖZÉPFOKÚ ZENEISKOLÁBAN TÖRTÉNIK, AHOL A FELVÉTELI VIZSGÁT IS TESZIK – azoknak az űrlapoknak a kitöltésével és átadásával, melyekkel a felvételi vizsgára majd pedig a különbözeti vizsgára jelentkeztek, s amely okmányokkal bizonyították, hogy elsajátították az alapfokú zeneiskola tananyagát.
ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE – glavni predmetFELVÉTELI VIZSGA AZ ALAPFOKÚ ZENEISKOLAI  UDÁSSZINTRŐL

– főtárgy

ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE–  teorija muzike

FELVÉTELI VIZSGA AZ ALAPFOKÚ ZENEISKOLAI TUDÁSSZINTRŐL

– zeneelmélet

ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE– solfeđo

FELVÉTELI VIZSGA AZ ALAPFOKÚ ZENEISKOLAI TUDÁSSZINTRŐL

– szolfézs

OBJAVLJIVANJE RASPOREDA POLAGANJA PRIJEMNIH ISPITAA FELVÉTELI VIZSGÁK IDŐPONTJAINAK KIHIRDETÉSE
GLAVNI PREDMET (Vokalno-instrumentalni odsek)FŐTÁRGY (énekes és hangszeres szak)
DIKTAT (Teoretski odsek, Muzička produkcija)DIKTANDÓ (elméleti szak, zenei produkció)
SOLFEĐO (Vokalno- instrumentalni odsek)SZOLFÉZS (énekes és hangszeres szak)
TEST IZ TEORIJE (Odsek za muzičku teoriju I Odsek za muzičku produkciju i obradu zvuka)TUDÁSFELMÉRŐ ZENEELMÉLETBŐL

(zeneelméleti szak, zenei produkció és hangmérnöki szak)

USMENI ISPIT IZ SOLFEĐA (Odsek za muzičku teoriju I Odsek za muzičku produkciju I obradu zvuka)Napomena: Učenici koji polažu prijemni na dva odseka polažu solfeđo I teoriju po program odseka za muzičku teoriju, a dobijaju bodove za svaki odsek ponaosob)

SZÓBELI VIZSGA SZOLFÉZSBÓL (zeneelméleti szak, zenei produkció és hangmérnöki szak

Megjegyzés: Azok a tanulók, akik két szakra felvételiznek, a szolfézs és a zeneelméleti vizsgát a zeneelméleti szak programja szerint teszik, és mindkét szakra külön pontszámot kapnak.

PRELIMINARNI REZULTATI PRIJEMNIH ISPITAA FELVÉTELI EREDMÉNYEINEK ELSŐDLEGES KIHIRDETÉSE
PODNOŠENJE I REŠAVANJE PRIGOVORA UČENIKA NA PRELIMINARNE REZULTATE PRIJEMNOG ISPITAA FELVÉTELI VIZSGA ELSŐDLEGES EREDMÉNYEINEK KAPCSÁN ELŐÁLLT FELLEBBEZÉS BENYÚJTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA
do 24. maja 2023. KONAČNI REZULTATI PRIJEMNIH ISPITAA FELVÉTELI VIZSGA VÉGLEGES EREDMÉNYEINEK KIHIRDETÉSE
PODNOŠENJE PREOSTALE DOKUMENTACIJEA HÁTRAMARADT OKMÁNYOK BEADÁSA
KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLEA KÖZÉPISKOLA 1. OSZTÁLYÁBA BEKERÜLŐ TANULÓK VÉGSŐ NÉVSORA
28.jun 2023. 8-15h UPIS UČENIKA MUZIČKE I BALETSKE ŠKOLEBEIRATKOZÁS A ZENE-, ÉS A BALETTISKOLÁKBA

 

Comments are closed.