Drugi ciklus osnovne muzičke škole

Na osnovu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“,br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – drugi zakon i 10/2019 od 15.02.2019. član 57 stav 2 ): Učenik koji nije završio prvi ciklus osnovne muzičke, odnosno osnovne baletske škole može da se upiše u drugi ciklus nakon položenog ispita za proveru znanja iz solfeđa i instrumenta.

ZAHTEVI ZA PROVERU NIVOA ZNANJA  

Solfeđo za kandidate sledećih instrumenata: violina, viola, violončelo, flauta, klavir, harmonika, gitara, tambura

Solfeđo za kandidate sledećih instrumenata: kontrabas, oboa, klarinet, saksofon, fagot, horna, truba, trombon, udaraljke

Zahtevi po instrumentima

Kandidat koji pristupa ispitu za proveru nivoa znanja treba ispitnoj komisiji da dostavi pređeno i usvojeno gradivo u prethodnom periodu kako bi komisija imala celokupan uvid u učenikove sposobnosti i nivo do sada postignutog znanja koje će biti preduslov za dalji nastavak školovanja. (Poželjno je da ima navedeni notni materijal kod sebe)

Sadržaj pređenog gradiva treba da bude u skladu sa zadatom literaturom i navedenim minimumom gradiva koji je propisan Planom i programom za završni razred u prvom ciklusu na određenom instrumentu.

Ispit za proveru nivoa znanja se polaže pred komisijom.

Ocena sa ispita je odraz pažljive, sveobuhvatne procene dalje perspektive učenikovog školovanja. Na osnovu svih rezultata pokazanih na ispitima vršiće se rangiranje i upis ovih kandidata u drugi ciklus školovanja.

Napomena:

Komisija ima pravo (može, a ne mora) da na ispitu za proveru nivoa znanja osim ispitnog programa, kandidata pita sa spiska pređenog gradiva i to:

  • dve etide,
  • jednu polifonu kompoziciju
  • jednu kompoziciju po slobodnom izboru

Sve dodatno tražene kompozicije kandidat može da svira iz nota.

***

Predaja dokumenata

Predaja dokumenata za polaganje ispita za proveru znanja za drugi ciklus je od 27-31. maja 2019. godine, od 8 do 15 časova u sekretarijatu Škole.

Potrebna dokumentacija za prijavu ispita za proveru znanja za drugi ciklus:

  1. Formular prijave (možete preuzeti u sekretarijatu škole ili ga možete preuzeti ovde: Prijava ispita za drugi ciklus osnovne muzičke škole)
  2. Original Izvoda iz matične knjige rođenih
  3. Dokaz o plaćenim troškovima ispita za proveru znanja za drugi ciklus u iznosu od 500,00 dinara

uplatnica

Prijemni ispit

Vreme: 04 i 05. jun 2019. godine, od 9-12 i 16-19 časova.

Mesto: učionica br. 2

Objavljivanje rezultata: 19. juna 2019. godine na oglasnoj tabli Škole.

Informacije ne mogu biti objavljene na sajtu škole na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti – „Službeni glasnik RS“ br. 97/2008, 1004/2009-dr.zakon, 68/2012 – odluka USI 107/2012.

 

Upis: 27. i 28. juna 2019. godine od 8-12 i 16-19

Potrebna dokumentacija za upis:

  1. Prijava za upis učenika (možete preuzeti u sekretarijatu škole ili ga možete preuzeti ovde: Prijava za upis)
  2. Dokaz o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 2000,00 dinara

uplatnica_upis

*

MESEČNI TROŠKOVI – OSNOVNA ŠKOLA:

DONATORSKI DINAR………………………………….1000,00 dinara

IZDAVANJE INSTRUMENTA………………………………………800,00 dinara

* Na osnovu cenovnika koji je doneo Školski odbor del. br. 810/14, treće i svako naredno dete ne plaća školarinu ni upis (prilikom upisa doneti na uvid Izvode iz matične knjige rođenih za prvo i drugo dete)

 

Comments are closed