Muzički saradnik

♪ Kako upisati obrazovni profil muzički saradnik – teoretičar?

Svaki učenik koji završi osnovnu muzičku školu, na bilo kom odseku, može da polaže prijemni ispit za ovaj obrazovni profil. Postoji mogućnost upisa i bez prethodno završene osnovne muzičke škole ili sa nepotpunom osnovnom muzičkom školom. U tom slučaju se prvo polaže ispit za nivo osnovnog muzičkog obrazovanja (diferencijalni ispit), po programu za osnovnu muzičku školu.
Svake godine škola organizuje pripreme za prijemni ispit iz solfeđa i teorije muzike. Informacije možete dobiti telefonskim putem od službe za učenička pitanja ili na web stranici Škole.
Prijemni ispit se sastoji od:
• teorije muzike – test,
• solfeđa – diktat i usmeni deo tj. melodijska i ritmička vežba.

 

♪ Koje su karakteristike obrazovnog profila muzičkog saradnika?

Školovanje na ovom obrazovnom profilu u srednjoj muzičkoj školi traje četiri godine.
Glavni predmet je solfeđo. Od stručnih predmeta tokom školovanja učenici će dobiti i potrebna znanja iz predmeta: teorija muzike, hor, sviranje horskih partitura, harmonija, istorija muzike, kontrapunkt, etnomuzikologija, muzički oblici, uvod u komponovanje i drugo.
Pored stručnih predmeta, učenici pohađaju nastavu i iz opšteobrazovnih predmeta: maternji jezik, engleski, II strani jezik, informatika, istorija sa istorijom kulture i civilizacije, biologija, sociologija, filozofija, psihologija, fizičko vaspitanje.
Pored obrazovno – vaspitnog rada, organizujemo mnogo koncerata, nastupe sa horom i orkestrom, putovanja, stručne ekskurzije, takmičenja i druženja.

 

♪ Koje su mogućnosti nakon završene srednje škole?

Uspešnim polaganjem maturskog ispita učenik stiče zvanje:
muzički saradnik – teoretičar.
Nakon završene srednje muzičke škole na teoretskom odseku, pružaju se različite mogućnosti za dalje školovanje. Naši učenici sa uspehom polažu prijemne ispite na muzičkim akademijama u Srbiji i u inostranstvu.
Smerovi na kojima mogu da nastave dalje muzičko obrazovanje su: muzička pedagogija, komponovanje, dirigovanje, muzikologija i etnomuzikologija.
Dalje školovanje je moguće nastaviti i na drugim fakultetima uz polaganje prijemnih ispita.
Posle završetka fakulteta, pruža im se mogućnost da budu saradnici u medijima i kulturnim institucijama, ili da se opredele za pedagoški rad.

 

Comments are closed.