Za učenike koji su završili OMŠ

PRIJAVA PRIJEMNOG ISPITA

Predaja dokumenata za prijemni ispit je od 11. do 14. maja 2018. godine, od 9 do 14 časova, u sekretarijatu Škole.

Za prijavu prijemnog ispita obavezna dokumentacija je:

I   Iz osnovne škole:

 1. Svedočanstvo o završenom V razredu osnovne škole
 2. Svedočanstvo o završenom VI razredu osnovne škole
 3. Svedočanstvo o završenom VII razredu osnovne škole
 4. Potvrda da pohađa VIII razred osnovne škole
 5. Šifra učenika (izdaje se potvrdom u osnovnoj školi)

II   Iz muzičke škole:

 1. Svedočanstva drugog ciklusa
 2. Potvrda iz osnovne muzičke škole da je upisan u završni razred osnovne muzičke škole

III   Izvod iz matične knjige rođenih

IV   Prijava za polaganje prijemnog ispita (možete preuzeti u sekretarijatu škole ili ga možete preuzeti ovde: Prijava za I razred srednje muzičke škole)

V    Dokaz o uplati troškova prijemnog ispita u iznosu od 2.000,00 dinara.

u_oms1

SVI DOKUMENTI MORAJU BITI ORIGINAL ILI OVERENA KOPIJA

KANDIDAT KOJI NE PODNESE NAVEDENU DOKUMENTACIJU NE MOŽE PRISTUPITI PRIJEMNOM ISPITU

*

PODNOŠENJE PREOSTALE DOKUMENTACIJE – 07. JUNA od 8 do 16h:

I   Iz osnovne škole:

 1. Svedočanstvo o završenom VIII razredu osnovne škole
 2. Uverenje o obavljenom položenom završnom ispitu
 3. Svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju

II   Iz muzičke škole:

 1. Svedočanstvo iz poslednjeg razreda osnovne muzičke škole
 2. Svedočanstvo o završenom osnovnom muzičkom obrazovanju i vaspitanju

***

PRIJEMNI ISPIT

Tabela

*

Na obrazovnom profilu muzički saradnik-teoretičar polažu se sledeći predmeti:

 • diktat iz solfeđa,
 • usmeni ispit iz solfeđa,
 • test iz teorije muzike.

Na obrazovnim profilima muzički izvođač-klasična muzika polažu se sledeći predmeti:

 • usmeni ispit iz solfeđa sa teorijom muzike,
 • glavni predmet (instrument ili pevanje).

* Učenici koji polažu prijemni ispit na dva obrazovna profila, prijavljuju dva ispita (dva prijavna lista i uplatnice), ali polažu solfeđo i teoriju po programu teoretskog odseka a dobijaju bodove za svaki odsek ponaosob.

***

UPIS

Upis u srednju školu je 29. juna.

Dokumentacija za upis za redovne učenike:

 1. Prijava za upis (preuzeti u sekretarijatu Škole)
 2. Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova (solo pevači dodatno lekarsko uverenje otorinolaringologa-fonijatra)

SVI DOKUMENTI MORAJU BITI ORIGINAL ILI OVERENA KOPIJA

 

 

Comments are closed