Raspored polaganja prijemnih ispita za srednju školu – Rešenje

Дел. бр. 385/ 20

Датум: 05.06.2020. године

На основу члана 126. став 4. тачка 18) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник“ РС бр. 88/2017, 27/2018- др. закони и 10/2019) и члана  38. став 1. и 2. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018- др. закон) директор Музичке школе –Суботица доноси :

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

 

Образује се  школска комисија за пријемни испит, и то: комисија у ужем саставу за спровођење пријемног испита за упис ученика у први разред средње музичке школе за школску 2020/2021 годину,  поткомисије за спровођење радњи шифровања и дешифровања, и испитне комисије за прегледање тестова, за оцењивање и бодовање резултата пријемног испита,  са распоредом за спровођење појединачних радњи при спровођењу пријемног испита и члановима комисија и поткомисија задуженим за спровођење тих радњи, како следи:

 

Комисија за реализацију пријемног испита у ужем саставу:

 1. Драгана Николић, директор школе, предсеник Комисије
 2. Маријана Крнић, секретар школе, координатор
 3. Лидиа Игаз, психолог школе, члан Комисије
 4. Алиса Јованић Жаки, педагог школе члан Комисије

 

 1. јуни 2020.– понедељак

Испит за ниво основне музичке школе- солфеђо у 10.00 часова, учионица број 2

Комисија:
1.Чикош Кристина
2. Јакшић Меланија
3. Такач Ева
4. Костадиновић Наташа

 

Испит за ниво основне музичке школе- теорија музике у 11.00 часова, учионица број 2

Комисија:
1.Чикош Кристина
2. Јакшић Меланија
3. Такач Ева
4. Костадиновић Наташа

 

Ученици на српском језику:
Милица Жигмановић
Тамара Банић

Ученици на мађарском језику:
Ковач Криштоф

  

 1. јуни 2020.– уторак

Испит за ниво основне музичке школе- главни предмет соло певање у 10.00 часова учионица број П6

Комисија:
1. Дудаш Беата
2. Тамара Марковић
3. Тамара Штрицки Сег

Ученици на српском језику:
Милица Жигмановић

 

Испит за ниво основне музичке школе- главни предмет традиционално певање у 10.00 часова учионица број П7

Комисија:
1. Тамара Штрицки Сег
2. Сибила Мора Мезнерић
3. Васић Наташа

Ученици на српском језику: Тамара Банић

Ученици на мађарском језику: Ковач Криштоф

 

 12. јуни 2020.– петак

Председник школске комисије за спровођење пријемног испита: директор школе Драгана Николић

Комисија за отварање тестова за пријемни испит – у 7.15 (секретаријат)

 1. Маријана Крнић
 2. Лидиа Игаз
 3. Изабела Клиновски

Коверте са тестовима предају се комисији за спровођење испита из солфеђа и теорије музике.

 

Распоред полагања пријемног испита за I разред средње школе шк. 2020/21.године- 12. јун 2020.

 

               8,00 часова ДИКТАТ (писмени испит из солфеђа)  уч. 27 (теоретски одсек)

                                                                                     Дежурни наставник:

                                                                                      1.Чикош Кристина

 

Ученици на српском језику:                                                                                

 1. Ема Трифковић
 2. Теодора Скендеровић

 

 

Ученици на мађарском језику:

 1. Болок Ласло
 2. Нађ Торма Бланка

 

 

 • 8,00 часова СОЛФЕЂО – УСМЕНИ уч.29 (вокално-инструментални одсек, џез одсек, одсек традиционалне музике)

                                              Комисија:                               

 1. Чикош Кристина
 2. Иванковић Радаковић Бранко
 3. Лукић Наталија, екстерни члан

 

Ученици на српском језику:

 1. Марко Димић (хармоника)
 2. Илија Цветковић (удараљке)
 3. Исидора Спасић (џез клавир)
 4. Милица Жигмановић (џез певање)
 5. Анђела Васиљевић (џез певање)
 6. Луција Вуков (флаута)
 7. Тамара Банић (традиционално певање)
 8. Софија Ђурић (виолина)
 9. Дуња Јегдић (виолина)
 10. Мајда Тумбас (виолончело)
 11. Мила Бал Маравић (виолончело)

 

Ученици на мађарском језику:

 1. Гајдош Давид (обоа)
 2. Божик Китти (традиционално певање)
 3. Ковач Криштоф (традиционално певање)
 4. Фејеш А. Леа (соло певање)
 5. Андреа Маргит (виолина)
 6. Молнар Флориан (виолина)
 7. Габријела Редлер (виолина)

 

9,00 часова ТЕСТ ИЗ ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ- ПИСМЕНИ уч. 27  (теоретски одсек)

Дежурни наставници у учионици:

 1. Марјан Кујунџић
 2. Вуковић Дејан

Дежурни наставник испред учионице:

 1. Ромић Хиба Елизабета

Тестове прегледа по кључу добијеном од ЗУОВ:

 1. Нина Милосављевић

 

Ученици на српском језику:                                                                                

 1. Ема Трифковић
 2. Теодора Скендеровић

Ученици на мађарском језику:

 1. Болок Ласло
 2. Нађ Торма Бланка

 

КОМИСИЈА ЗА ШИФРОВАЊЕ И ДЕШИФРОВАЊЕ ТЕСТОВА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ   (КАНЦЕЛАРИЈА ДИРЕКТОРА),

 1. Мандарић Наташа
 2. Емина Тиквицки
 3. Алиса Јованић Жаки

Шифровање се обавља након писменог испита из теорије музике; комисија за шифровање задржава и одлаже на сигурно место коверте са ИД картицама. Дешифровање се обавља након прегледања свих делова пријемног испита који се шифрују.

 

 1. јун 2020.- субота

 

од 8,00 часова до 20,00 ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ (вокално-инструментални одсек, џез одсек, одсек традиционалне музике)

 

КОМИСИЈЕ И РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА:

 

Гудачи- учионица бр. 41 у 8 ЧАСОВА

 1. Софија Ђурић (виолина)
 2. Дуња Јегдић (виолина)
 3. Андреа Маргит (виолина)
 4. Молнар Флориан (виолина)
 5. Габриела Редлер (виолина)
 6. Мајда Тумбас (виолончело)
 7. Мила Бал Маравић (виолончело)Комисија:
  Милена Радовић – екстерни члан
  Слободан Стефановић
  Сич Давид
  Надежда Станојевић

 

Дувачиучионица бр. 12 у 8 ЧАСОВА

 1. Гајдош Давид (обоа)
 2. Луција Вуков (флаута)

 

Комисија:

 1.   Бунфорд Габор- екстерни члан
 2. Кондић Лазар
 3. Јелена Требатицки

Корепетитор

 

Хармоникаучионица број 20 у 8 часова

 1. Марко Димић

Комисија:                              1. Сабо Шипош Балаж- екстерни члан

2. Илијана Лошић

3. Идић Мирослав

 

Традиционално певање – учионица бр. П7 у 8 часова

 1. Божик Китти
 2. Тамара Банић
 3. Ковач Криштоф

Комисија:

 1. Ружица Инић – екстерни члан
 2. Тамара Марковић
 3. Мора Мезнерић Сибила
 4. Тамара Штрицки Сег

 

СОЛО ПЕВАЊЕ- учионица број 25 у 8 часова

 1. Фејеш Леа
  Комисија:
  Инић Ружица – екстерни члан
  Тамара Марковић
  Херодек Ева

Корепетитор

 

 

Џез –бубњеви, певање, клавиручионица број П9 у 8 часова

 1. Илија Цветковић – бубњеви
 2. Исидора Спасић – клавир
 3. Милица Жигмановић – певање
 4. Анђела Васиљевић – певање

Комисија:

 1. Станко Патарчић – екстерни члан
 2. Горан Еветовић
 3.    Иван Варга
 4. Беата Дудаш

Корепетитор

Дежурни наставник испред учионице:

 1. Маринко Вуковић

 

 

 1. ЈУН 2020.- недеља

 

УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СОЛФЕЂА уч. бр. 29 (теоретски одсек)

                                                                          Комисија:

 1. Лукић Наталија –екстерни члан
 2. Чикош Кристина
 3. Иванковић Радаковић Бранко

Ученици на српском језику:                                                                                

 1. Ема Трифковић
 2. Теодора Скендеровић

Ученици на мађарском језику:

 1. Болок Ласло
 2. Нађ Торма Бланка

Дежурни наставник испред учионице:

 1. Владимир Катанчић

Образложење

Чланом 126. став 4. тачка 18) прописано је да директор одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и другим законом.

Чланом 38. став 1. и 2. Закона о средњем образовању и васпитању прописано је да кандидати који се уписују у уметничку школу (музичка, балетска и уметничка школа ликовне области), односно на образовни профил у области уметности, школу или одељење за ученике са изузетним способностима (филолошка гимназија, математичка гимназија, гимназија за спортисте, гимназија за ученике са изузетним способностима за физику, за рачунарство и информатику), школу у којој се део наставе остварује на страном језику и школу за талентоване ученике, полажу пријемни испит за проверу изузетних склоности и способности.Кандидат за упис у школу из става 2. овог члана има право да полаже пријемни испит на језику на којем је завршио основно образовање и васпитање.

На основу свега наведеног  директор је донео решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству:

Против овог решења  именовани чланови комисије могу поднети жалбу Школском одбору у року од 15 дана од дана пријема истог.

                                                                                                        Директор школе

Николић Драгана

Comments are closed.